Tænastur

Viðtøkur Framtaksgrunnsins

Vedtægter for Færøernes Erhversudviklingsfond

Stifter og hjemsted
§ 1. Færøernes Erhvervsudviklingsfond (fonden) blev stiftet af regeringen og det færøske landsstyre i henhold til Fælleserklæring af 17. november 1994. I henhold til aftale af 10. juni 1998 mellem den danske regering og det færøske landsstyre har den danske regering afviklet sit engagement i fonden.
Stk. 2. Fondens hjemsted er Tórshavn kommune, Færøerne. Fonden er en erhversdrivende fond.
 
Formål
§ 2. Fonden har til formål på markedsøkonomiske vilkår at investere dels i nye eller udvidede erhversaktiviteter i virksomheder og projekter, dels i virksomheder, som har gennemgået en væsentlig omstrukturering eller gældsomlægning dels i virksomheder og/eller projekter fonden tidligere har foretaget investeringer i. Det er en betingelse, at et eller flere pengeinstitutter på basis af egne kreditvurderinger samtidig yder lån af mindst samme størrelsesorden, og/eller at andre investorer indskyder egenkapital eller ansvarlig lånekapital af tilsvarende omfang.
Stk. 2. Investeringen kan ske i form af indskud af ansvarlig lånekapital eller indskud af egenkapital. Fonden må dog ikke opnå bestemmende indflydelse i virksomheden. Den foreløbigt bestemmende indflydelse, som eksisterer ved vedtægtsændringen den 21. november 1997 kan dog fortsat bestå, men kan ikke udvides.
Stk. 3. Fonden skal afhænde foretagne investeringer, når disse har vist sig levedygtige og salgbare.
 
Kapital
§ 3. Fondens grundkapital udgør 101 mio. kr., hvoraf kontant er indbetalt 1 mio. kr. fra henholdsvis den danske regering og fra færøsk side. Herudover blev der den 29. december 1994 fra den danske regering ydet lån til fonden stort 99 mio. kr., som den 12. november 1998 i henhold til aftale mellem Den Danske Regering og Færøernes Landsstyre af 10. juni 1998 er nedskrevet og indskudt som grundkapital, og den 19. maj 1995 fra færøsk side ydet lån til fonden stort 99 mio. kr., hvoraf 6 mio. kr. den 19. juni 1998 af Færøernes Landsstyre er nedskrevet og indskudt som egenkapital. Restlånet herefter til landskassen stort 93 mio. kr. er rente- og afdragsfri i 10 år efter stiftelsen. Forlængelse herudover af det resterende lån kan ske ved enighed med Færøernes Landsstyre, herunder om lånevilkår.
 
Ledelse
§ 4. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer, hvoraf de 4 af medlemmerne udpeges af Færøernes Landsstyre. Disse fire medlemmer udpeger ved simpelt flertal det femte medlem. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for 4 år ad gangen. Bestyrelsen vælger formanden og næstformanden. Genudpegning kan ske. Bestyrelsesmedlemmerne kan fritages for hvervet i perioden. Ved varigt forfald udpeges nye bestyrelsesmedlemmer for den resterende periode. Funktionsperioden går fra en 1. september til en 31. august 4 år senere. Som en overgangsbestemmelse vedtages dog at nyvalg i henhold til nærværende bestemmelse (pr. 1. april 2008) sker for perioden 1. april 2008 til 31. august 2012, dog således, at perioden for 2 af de af Færøernes Landsstyre udpegede medlemmer sker for en periode af 2 år, at regne for perioden fra 1. april 2008 til 31. august 2010, medens de 2 øvrige af Færøernes Landsstyre udpegede medlemmer og det af bestyrelsen udpegede medlem, sker for 4 år.
Stk. 2. Medlemmerne af fondens bestyrelse skal have kendskab til erhvervsmæssige og økonomiske forhold. Medlemmerne må ikke være folketings- eller lagtingsmedlemmer. Medlemmerne må ikke samtidig være bestyrelsesmedlemmer eller medlemmer af direktionen i de selskaber, hvor fonden er økonomisk involveret i.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler om et sekretariat til varetagelse af den daglige drift.
§ 5. Bestyrelsen mødes så ofte, det er påkrævet for at varetage fondens opgaver, eller når et bestyrelsesmedlem, en direktør, fondsmyndigheden eller den færøske registreringsmyndighed kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet følger af vedtægten. I tilfælde af stemmelighed er formandens eller, ved formandens forfald, næstformandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Fonden kan kun investere 5 mio. kr. eller mere i et enkelt projekt eller en enkelt virksomhed, såfremt 4 bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor.
Stk. 3. Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om sit hverv. Forretningsordenen skal bl.a. indeholde bestemmelser om proceduren for investeringer, krav til rentabilitetskalkyler, engagementernes varighed, afhændelse af investeringer samt geninvestering.
Stk. 4. Der føres en protokol over bestyrelsens forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Alle bestyrelsesmedlemmer kan kræve deres stemmeafgivelse med bemærkninger ført til protokol. I protokollen kan endvidere indføres andre forhold, der måtte have interesse for fonden.
§ 6. Fonden tegnes af bestyrelsesformanden i forening med ét bestyrelsesmedlem eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Stk. 2. Eventuelle tvivlsspørgsmål om fortolkningen af fondens vedtægter forelægges fondsmyndigheden.
 
Regnskab og revision
§ 7. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen et årsregnskab bestående af en balance (status), resultatopgørelse og noter samt årsberetning.
Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.
Stk. 3. Overskud anvendes i overensstemmelse med fondens formål.
Stk. 4. Landskassens Revisionsafdeling kan indhente forelagt til gennemgang materiale tilsvarende det, der omhandles, hvor rigsrevisorlovens §4 finder anvendelse.
§ 8. Fondens årsregnskab skal revideres af en af bestyrelsen valgt registreret eller statsautoriseret revisor. Udnævnelsen gælder for et år ad gangen og kan til enhver til tilbagekaldes. Ændring af vedtægt og opløsning af fonden
§ 9. Fondens bestyrelse kan med enstemmighed træffe beslutning om ændring af fondens vedtægt. Ændring af vedtægten skal godkendes af fondsmyndigheden.
§10. Bestyrelsens beslutning om likvidation træffes under iagttagelse af § 9. Likvidator udpeges af fondsmyndigheden.
Stk. 2. Efter dækning af samtlige kreditorer, herunder det i § 3 nævnte lån, uddeles fondens nettoformue til fremme af fondens formål og/eller til almennyttige formål. Uddelingen skal godkendes af fondsmyndigheden